• kenburns1

Hal E-Clearing

je sklop produktov, ki omogočajo avtomatsko obdelavo medbančnih plačil (t.j. kreditnih plačil, direktnih obremenitev, čekov, ipd). Rezultat obdelave je izračun bilateralnih in/ali multilateralnih neto pozicij, na podlagi katerih se izvede poravnava.

Hal E-Clearing je družina dobro utečenih in zanesljivih produktov, ki v posebnih izvedbah poleg avtomatske obdelave plačil nudijo tudi učinkovit dostop do povezanih klirinških hiš ter skupno vstopno točko do vse-evropskih plačilnih sistemov STEP2. Pri zasnovi sistemov so bili upoštevani mednarodni standardi (SWIFT, ISO 20022, SEPA) in Temeljna načela za sistemsko pomembne plačilne sisteme.


Reference

Halcom ponuja produkte iz družine Hal E-Clearing od leta 1998 in ima tako dolgoletne izkušnje na področju medbančnih klirinških sistemov. Centralne banke in klirinške hiše, ki že uporabljajo sisteme Hal E-Clearing, so naslednje:

 • Banka Slovenije,
 • Bankart,
 • Centralna banka Bosne in Hercegovine,

Na mednarodnih trgih Halcom nastopa samostojno ali skupaj s svojimi partnerji.


Osnovne funkcionalnosti

Vsi produkti Hal E-Clearing vključujejo funkcionalnosti, ki podpirajo avtomatsko obdelavo kreditnih in debetnih plačil v okviru štirih (4) faz klirinškega cikla, in sicer:

 • pobiranje plačil, predloženih s strani udeleženk sistema (vključno z njihovo validacijo);
 • obdelava plačil, ki obsega:
  • sortiranje plačil glede na udeleženke prejemnice
  • usmerjanje plačil na udeleženke prejemnice
  • pobotanje plačil med udeleženkami
  • izračun bilateralnih in/ali multilateralnih neto pozicij (za posamezne vrste plačil ali vsa plačila v celoti)
 • poravnava, ki obsega:
  • poravnavo obveznosti udeleženk – neto dolžnic
  • poravnavo terjatev udeleženk – neto upnic
 • pošiljanje rezultatov obdelave udeleženkam.

Hal E-Clearing zgolj pripravi relevantne informacije za poravnavo, medtem ko se sama poravnava ponavadi izvede v okviru sistema bruto poravnave v realnem času.


Seznam produktov

Hal E-Clearing obsega naslednje produkte, ki vsak zase predstavljajo samostojen sistem:

 • Hal E-Clearing/CT – sistem za obdelavo kreditnih plačil, ki lahko obsega tudi:
  • Hal E-Clearing/SCT – skupna vstopna točka do vse-evropskega klirinškega sistema STEP2 SCT; 
 • Hal E-Clearing/DD – sistem za obdelavo direktnih obremenitev (in čekov), ki lahko obsega tudi:
  • Hal E-Clearing/SDD – skupna vstopna točka do vse-evropskega klirinškega sistema STEP2 M-PEDD;
 • Hal E-Clearing/ACP – sistem za zajem in obdelavo čekov; 
 • Hal E-Clearing/ACH – sistem za obdelavo različnih vrst transakcij v okviru ACH (npr. kreditnih plačil, direktnih obremenitev, itd.).
 • Hal E-Clearing/MMS - centraliziran sistem za upravljanje s pooblastili oziroma mandati v sistemu direktnih obremenitev

Sistemi iz družine Hal E-Clearing so skladni s pravili SEPA in standardom ISO 20022.

Poleg tega (prejšnja generacija) Hal E-Clearing obsega tudi skupino produktov, ki omogoča obdelavo kreditnih plačil in temelji na standardu SWIFT:


Hal E-Clearing/CT

je namenjen obdelavi SEPA kreditnih plačil. Sistem omogoča izmenjavo različnih tipov plačilnih sporočil (plačilnih nalogov, nalogov za vračilo) v formatu XML, skladno s pravili SEPA in standardom ISO 20022
Gre za neto klirinški sistem, kjer je rezultat obdelave izračun bilateralnih in/ali multilateralnih neto pozicij udeleženk sistema. Poravnava plačil, na osnovi neto pozicij, se običajno izvede v okviru sistema bruto poravnave v realnem času.

Delovanje sistema

Poleg osnovnih funkcionalnosti, ki podpirajo avtomatsko obdelavo SEPA kreditnih plačil v okviru posameznega klirinškega cikla, sistem Hal E-Clearing/CT med drugim vključuje oz. omogoča tudi naslednje: 

 • več klirinških ciklov v okviru posameznega delovnega dne
 • procesiranje plačil v več valutah
 • nastavitev koledarja praznikov in nedelovnih dni
 • nastavitev urnika v okviru delovnega dne
 • nastavitev limitov na maksimalno vrednost transakcije
 • nastavitev limitov na maksimalno izpostavljenost posamezne udeleženke
 • spremembo statusa udeleženke (t.i. default)
 • posredno udeležbo v sistemu
 • enkripcijo in digitalni podpis na osnovi PKI infrastrukture
 • vnaprejšnje preverjanje pravilnosti formata sporočil na strani udeleženke
 • infromacije, ki omogočajo enostavno usklajevanje plačil udeleženke na podlagi informacij iz sistema
 • robustno arhitekturo, ki omogoča delovanje sistema tudi v primeru odpovedi delovanja posamezne komponente sistema
 • upravljanje s sistemom prek večjezičnega grafičnega uporabniškega vmesnika

Hal E-Clearing/SCT

predstavlja skupno vstopno točko do vse-evropskega klirinškega sistema STEP2 SCT, ki ga upravlja EBA Clearing, in je namenjen obdelavi SEPA kreditnih plačil med udeleženkami sistema SCT in udeleženkami sistema STEP2 SCT. Sistem deluje na enakih principih, kot veljajo za sistem Hal E-Clearing/CT.


Hal E-Clearing/DD

je namenjen obdelavi SEPA direktnih obremenitev. Sistem omogoča izmenjavo različnih tipov plačilnih sporočil (zahtevkov za direktno obremenitev, vračilo, povračilo) v formatu XML, skladno s pravili SEPA in standardom ISO 20022.
Gre za neto klirinški sistem, kjer je rezultat obdelave izračun bilateralnih in/ali multilateralnih neto pozicij udeleženk sistema. Poravnava plačil, na osnovi neto pozicij, se običajno izvede v okviru sistema bruto poravnave v realnem času.

Delovanje sistema

Poleg osnovnih funkcionalnosti, ki podpirajo avtomatsko obdelavo SEPA direktnih obremenitev v okviru posameznega klirinškega cikla, sistem Hal E-Clearing/DD med drugim vključuje oz. omogoča tudi naslednje:

Delovanje sistema

 • procesiranje plačil v več valutah
 • nastavitev koledarja praznikov in nedelovnih dni
 • nastavitev urnika v okviru delovnega dne
 • nastavitev limitov na maksimalno vrednost transakcije
 • nastavitev limitov na maksimalno izpostavljenost za  posamezno udeleženko
 • spremembo statusa udeleženke (t.i. default)
 • posredno udeležbo v sistemu
 • enkripcijo in digitalni podpis na osnovi PKI infrastrukture
 • vnaprejšnje preverjanje pravilnosti formata sporočil na strani udeleženke
 • informacije, ki omogočajo enostavno usklajevanje plačil udeleženke na podlagi informacij iz sistema
 • robustno arhitekturo, ki omogoča delovanje sistema tudi v primeru odpovedi delovanja posamezne komponente sistema
 • upravljanje s sistemom preko večjezičnega grafičnega uporabniškega vmesnika

Hal E-Clearing/SDD

predstavlja skupno vstopno točko do vse-evropskega klirinškega sistema STEP2 M-PEDD, ki ga upravlja EBA Clearing, in je namenjen obdelavi SEPA direktnih obremenitev med udeleženkami sistema SDD in udeleženkami sistema STEP2 M-PEDD.
Sistem deluje na enakih principih, kot veljajo za sistem Hal E-Clearing/DD.


Hal E-Clearing/ACP

je namenjen obdelavi čekov, pri čemer sistem temelji na zajemu in izmenjavi podatkov o čeku v elektronski obliki. Sistem podpira tudi izmenjavo digitalnih (skeniranih) slik čekov, ki spremljajo podatke o čeku.
Hal E-Clearing/ACP je sestavljen iz dveh modulov, ki pokrivata dve različni ravni:

 • odnos stranka-banka (t.j. zajem in digitalizacija čeka)
 • odnos banka-banka (t.j. kliring čekov)

Zajem in digitalizacija poteka na strani samih udeleženk, medtem ko se kliring čekov izvaja v okviru Hal E-Clearing/DD, na istih principih kot veljajo za direktne obremenitve in ob upoštevanju čekovnih specifik. Rezultat obdelave je izračun bilateralnih in/ali multilateralnih neto pozicij udeleženk sistema. Poravnava plačil, na osnovi neto pozicij, se običajno izvede v okviru sistema bruto poravnave v realnem času.


Hal E-Clearing/ACH


Hal E-Clearing/MMS

je centraliziran sistem za upravljanje s pooblastili oziroma mandati (angl. »mandates«) v sistemu direktnih obremenitev (angl. »direct debit«). Mandat je pogodba med prejemnikom plačila (npr. ponudnikom blaga in storitev, angl. »creditor«), plačnikovo banko ter plačnikom (angl. »debtor«), ki prejemnika plačila pooblašča, da za plačilo dolga neposredno obremeni plačnikov bančni račun.

Mandati predstavljajo pomemben del sistema direktnih obremenitev, saj je za vsako direktno obremenitev pred izvedbo potrebno preveriti, ali ji pripada ustrezen mandat za direktno obremenitev plačnikovega računa. Zaradi velikega števila direktnih obremenitev in z njimi povezanih pooblastil ter periodičnega ponavljanja zaračunavanja (npr. plačilo elektrike) je ročno preverjanje le-teh težko izvedljivo, zato je za preverjanje veliko primernejši avtomatski sistem. Avtomatizacijo preverjanja skladnosti direktnih obremenitev in mandatov lahko banke izvedejo pri sebi ali pa se proces preverjanja izvaja centralno npr. v okviru procesa sprejemanja direktnih obremenitev v ACH centru.

Hal E-Clearing/MMS (MMS) je centraliziran sistem za upravljanje z mandati z naslednjimi lastnostmi:

 • MMS je dodatek k sistemu za direktne obremenitve Hal E-Clearing/ACH DD, torej omogoča centralizirano obravnavo vseh direktnih obremenitev vseh bank na enem mestu
 • MMS skrbi za preverjanje skladnosti vseh prejetih direktnih obremenitev s pripadajočimi mandati. Neustrezne obremenitve se zavrnejo že takoj na začetku obdelave in le obremenitve, ki ustrezajo vsem omejitvam iz mandata (npr. znesek, časovne omejitve ipd.) ter ostalim omejitvam sistema direktnih obremenitev, so sprejete v sistem.
 • MMS bankam ponuja tri različne vmesnike za delo z registrom mandatov:
  • datotečni vmesnik: za množičen uvoz podatkov o mandatih; primeren predvsem za velike banke in začetno nalaganje mandatov.
  • dostop prek spletnih servisov (angl. »Web Services«): za integracijo MMS-a v bančne zaledne obdelave. Primeren za banke, ki že imajo izdelane sisteme za kontrolo mandatov in želijo svoj obstoječi sistem nadgraditi.
  • dostop prek spletne aplikacije: za manjše banke, ki ne želijo vlagati v razvoj svojega lastnega sistema za delo z mandati.
 • Bankam ni potrebno prilagajati svojih sistemov za uporabo Hal E-Clearing/MMS.
 • MMS je vklopljen za vse banke hkrati, zato ni potrebe, da se pred uvedbo sistema direktnih obremenitev čaka dokončanje prilagoditev in priklopa na vsaki banki posebej.
 • MMS vsem bankam in prejemnikom plačil ponuja poenoten pristop k mandatom s poenotenimi operativnimi pravili. Centraliziran sistem tako vsem uporabnikom katere koli banke ponuja enake možnosti in enaka pravila pri pripravi mandatov, ne glede na to, katero banko uporablja plačnik in katero banko uporablja prejemnik plačila.
 • Najvišja stopnja zaščite podatkov v mandatih je vgrajena v sistem. Vse datoteke z mandati so digitalno podpisane in se prenašajo v šifriranem stanju. Kritični varnostni postopki (šifriranje, dešifriranje, digitalni podpis ter preverjanje le tega) se izvajajo s pomočjo PKI omogočenih pametnih kartic. Dostop do spletne aplikacije za delo z mandati ter dostop preko spletnih servisov je ravno tako varovan s pomočjo pametnih kartic. Obstoječi uporabniki sistema Hal E-Clearing/ACH lahko uporabijo svoje obstoječe pametne kartice.
 • MMS podpira dva tipa mandatov:
  • neprenosljivi: omogočajo plačevanje samo na točno določen račun,
  • prenosljivi: omogočajo plačevanje na poljubno število računov odvisno od vsebine direktne bremenitve.

Prenosljivi mandati so namenjeni velikim prejemnikom plačil (npr. elektro, telekom, zavarovalnice itd.), ker omogočajo plačevanje na poljubno množico računov v okviru ene ali več bank. Računi se lahko dodajajo tudi po sklenitvi mandata brez spreminjanje le tega. Na ta način je olajšano delo v primeru združevanja/prevzemanja podjetij ter odpiranja računov v novih bankah.


Hal E-Clearing/GC

je namenjen obdelavi kreditnih plačil malih vrednosti. Sistem omogoča izmenjavo različnih tipov plačilnih sporočil v formatu SWIFT (MT103, MT103+, MT202).

Sistem deluje na enakih principih, kot veljajo za sistem Hal E-Clearing/CT.


Hal E-Clearing/GC-STEP2

predstavlja skupno vstopno točko do vse-evropskega klirinškega sistema STEP2 XCT, ki ga upravlja EBA Clearing, in je namenjen obdelavi čezmejnih plačil malih vrednosti med udeleženkami sistema GC-STEP2 in udeleženkami sistema STEP2 XCT.

Sistem deluje na podobnih principih, kot veljajo za sistem Hal E-Clearing/SCT.

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH